ΕΝIΣΧΥΜΕΝΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FOODLINK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α.Μ.Κ

ΕΝIΣΧΥΜΕΝΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FOODLINK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α.Μ.Κ

Μετά και την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, την 26η Απριλίου 2018, τα ποσοστά συμμετοχής στην Foodlink Α.Ε διαμορφώνονται ως εξής :

Ο Κύριος Βασίλης Καρακουλάκης και ο Κύριος Αχιλλέας Μάμαλης, οι δύο βασικοί μέτοχοι της εταιρίας διατηρούν όπως και πριν το μεγαλύτερο ποσοστό της εταιρίας, με συνολικό ποσοστό 55,65% (Ο Κος Βασίλης Καρακουλάκης με 32,61% και ο Κύριος Μάμαλης με 23,04%). Στο 25% ανέρχεται το ποσοστό της Dynaplus Holdings Ltd, θυγατρικής της VNK CAPITAL Ltd όπως είχε σχεδιαστεί εξ αρχής, ενώ μειωμένο είναι το ποσοστό της Zaitech Fund αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με 6,97%.

Αναλυτικά μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενη την συνολική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για γνωστοποίηση σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με το Ν.3556/2007

Η Εταιρεία ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις ν.3556/2007 και το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, γνωστοποιεί δυνάμει των ενημερώσεων που έλαβε από τους μετόχους της DYNAPLUS HOLDINGS LTD, LEYENDA INVESTMENTS LTD, A. MAMALIS INVESTMENTS LTD, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΜΑΛΗΣ του ΠΑΥΛΟΥ και ZAITECH FUND ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ότι την 26η Απριλίου 2018 επήλθε μεταβολή στα ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των 10.005.765 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας η οποία αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Ιανουαρίου 2018.

Η Leyenda Investments Ltd, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη (Πρόεδρος Δ.Σ. της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.) κατέχει 7.613.964 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 32,61% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της έναντι 2.591.652 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (19,43% του συνόλου) πριν την αύξηση του κεφαλαίου.

Ο κ. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κατέχει άμεσα 4.930.443 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 21,12% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της έναντι 1.614.778 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου (12,10% του συνόλου) πριν την αύξηση του κεφαλαίου. O κ. Μάμαλης κατέχει επίσης έμμεσα 448.862 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 1,92% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της, λόγω της συμμετοχής της εταιρείας A.Mamalis Investments Ltd (συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αχιλλέα Μάμαλη) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. Πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία Α. Mamalis Investments Ltd δεν κατείχε μετοχές της εταιρείας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ο κ. Μάμαλης να κατέχει άμεσα και έμμεσα συνολικά 5.379.305 μετοχές ήτοι 23,04% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Dynaplus Holdings Ltd (θυγατρική της VNK CAPITAL LTD), κατέχει 5.836.696 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 25,00% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της. Πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανερχόταν πάλι σε 5.836.696 και αντιπροσώπευε το 43,75% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι η Dynaplus Holdings Ltd απέκτησε τις εν λόγω μετοχές άνευ δικαιώματος προτίμησης κατόπιν της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος.

Η Zaitech Fund Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, κατέχει 1.627.350 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το 6,97% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου. Πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ανερχόταν πάλι σε 1.627.350 και αντιπροσώπευε το 12,20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Share