Εφαρμογή Paperless picking

Στόχος της Foodlink είναι να αναπτύσσει και να εφαρμόζει σύγχρονες και αποτελεσματικές διαδικασίες ,παρέχοντας στους συνεργάτες της υψηλού επιπέδου υπηρεσίες .
Στο πλαίσιο αυτής της στόχευσης ήταν και η δημιουργία λογισμικού για καθολική εφαρμογή του paperless picking . Η υλοποίηση της διαδικασίας του paperless picking πραγματοποιείται είτε με την χρήση scanner είτε με την χρήση voice picking κατά την συλλογή παραγγελιών . Το voice picking,σε συνδυασμό με την χρήση scanner,εντάχθηκε στην καθημερινή ροή εργασιών, ολοκληρώνοντας τις διαθέσιμες λύσεις για paperless picking , αντικαθιστώντας ουσιαστικά την λίστα προετοιμασίας.
Η προσπάθεια της μηχανογραφικής ομάδας της Foodlink καρποφόρησε μετά από 1,5 χρόνο μελέτης, ανάλυσης και τελικά εξέλιξης, ενός συγχρόνου εργαλείου voice picking ,επιτρέποντας πλέον στην εταιρεία να εκφράζει έμπρακτα την προσήλωση της στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την οικολογική της ευαισθησία . Η αποφυγή εκτύπωσης λιστών προετοιμασίας παραγγελιών μειώνει εντυπωσιακά την χρήση χαρτιού. Εντός της χρονιάς θα ολοκληρωθεί η εφαρμογή του paperless picking σε όλα τα κέντρα διανομής της Foodlink .
Η Foodlink έχει αρωγούς στο πάθος της για καινοτομία τους συνεργάτες-πελάτες της . Η επιλογή λύσεων που επιτρέπει την βελτίωση της ποιότητας συνδυασμένη με οικολογικό όφελος , “ επικροτείται” από το σύνολο των επαγγελματικών της εταίρων .

Share